Regulamin pracy Poradni Dietetycznej

Regulamin określa warunki oraz zasady świadczenia usług dietetycznych w gabinecie Poradni Dietetycznej – Dietetyk Jarosław Juć z siedzibą w Łucka-Kolonia 66, 21-100 Lubartów przez Jarosława Jucia prowadzącego działalność gospodarczą pod firmą Poradnia Dietetyczna – Dietetyk Jarosław Juć (Usługodawca) na rzecz Pacjentów (Usługobiorca).

§ 1 Postanowienia ogólne

 1. Usługodawca świadczy profesjonalne usługi dietetyczne w zakresie doradztwa żywieniowego oraz układania indywidualnych planów żywieniowych przez wyspecjalizowany personel posiadający stosowne kwalifikacje i uprawnienia.
 2. Regulamin stanowi integralną część umowy, do zawarcia, której dochodzi poprzez rozpoczęcie korzystania z usług dietetycznych. Korzystanie z usług jest równoznaczne z akceptacją regulaminu.
 3. Regulamin określa w szczególności:
 1. zasady korzystania z usług dietetycznych;
 2. procedurę zawierania Umowy na świadczenie usług dietetycznych;
 3. zasad przetwarzania danych osobowych Pacjentów przez Usługodawcę;
 4. zasady postępowania reklamacyjnego.
 5. Kontakt z dietetykiem prowadzącym możliwy pod adresem e-mail: dietetyklubartow@gmail.com tel. 604755219 w godzinach 9:00 do 20:00

§ 2 Zasady świadczenia usług dietetycznych

 1. Usługa świadczona jest bezpośrednio w gabinecie Usługodawcy w formie spotkania indywidualnego z Pacjentem. Może być także świadczona on-line oraz telefonicznie.
 2. Zamówienia przyjmowane za pośrednictwem portalu ZnanyLekarz.pl pod adresem wirtualnego gabinetu Usługodawcy: https://www.znanylekarz.pl/jaroslaw-juc/
 3. Usługa świadczona jest na rzecz osób pełnoletnich. W przypadku Pacjenta niepełnoletniego niezbędna jest zgoda rodzica lub opiekuna prawnego.
 4. Umowa na usługi dietetyczne zostaje zawarta na wybrany pakiet zgodnie z okresem i ceną wskazaną w Cenniku.
 5. Czas trwania pierwszej wizyty to 60 minut, a wizyty kontrolnej 30 minut.
 6. Przed pierwszą wizytą pacjent zobowiązany jest dostarczyć uzupełnione wywiady żywieniowo-zdrowotne przesłane mu wcześniej drogą e-mailową przez dietetyka w terminie najpóźniej do 2 dni przed planowaną wizytą. W trakcie pierwszej wizyty wypełniona zostaje Karta Pacjenta zawierająca jego dane osobowe oraz informacje o stanie zdrowia.
 7. Po pierwszej konsultacji Usługodawca w terminie do 7 dni zobowiązany jest dostarczyć pacjentowi indywidualny jadłospis lub indywidualne zalecenia żywieniowe drogą elektroniczną na wskazany przez pacjenta adres e-mail lub za pośrednictwem portalu ZnanyLekarz.pl. Po przekazaniu jadłospisu/zaleceń żywieniowych strony ustalają datę wizyty kontrolnej.
 8. Świadczone Usługi dietetyczne są odpłatne zgodnie z cenami podanymi w Cenniku Usługodawcy znajdującym się na stronie internetowej https://poradniadietetyczna.eu/uslugi-i-oferta/ lub https://www.znanylekarz.pl/jaroslaw-juc/.
 9. W cenie Usługi możliwe są poprawki posiłków w danym planie żywieniowym.
 10. Warunkiem korzystania z usług dietetycznych jest zaakceptowanie przez Pacjenta niniejszego Regulaminu oraz załącznika nr 1. Oświadczenie o zapoznaniu się z klauzulą informacyjną dotyczącą przetwarzania danych osobowych Pacjenta.
 11. Akceptując Regulamin Pacjent:
 1. wyraża zgodę na zawarcie umowy o świadczenie na jego rzecz usługi dietetycznej;
 2. oświadcza, że udzielił wyczerpujących i prawdziwych informacji oraz nie zataił informacji, co do stanu swojego zdrowia oraz nawyków żywieniowych;
 3. przyjmuje do wiadomości, że przygotowany dla niego indywidualny plan żywieniowy opiera się na aktualnej wiedzy naukowej, jednakże ze względu na niemożność przewidzenia pewnych mechanizmów zachodzących w organizmie człowieka, nie gwarantuje osiągnięcia przez Pacjenta zamierzonych efektów;
 4. oświadcza, że nie będzie dokonywał samodzielnych zmian w indywidualnie ułożonym dla niego planie żywieniowym;
 5. oświadcza, że nie będzie rozpowszechniał indywidualnie przygotowanego dla niego planu żywieniowego, ani innych materiałów będących własnością Usługodawcy. Usługodawca zastrzega sobie możliwość obciążenia pacjenta karą finansową w wysokości 5 tysięcy złotych (słownie: pięciu tysięcy złotych 00/100) w sytuacji udostępnienia jadłospisu i/lub jego fragmentów: znajomym, na forach publicznych, na grupach na Facebooku, innemu dietetykowi.
 6. Usługodawca ma prawo odmówić wykonania Usługi w sytuacji, gdy:
 1. przygotowanie wykracza poza jego wiedzę i zakres kompetencji;
 2. ma uzasadnione wątpliwości co do stanu zdrowia Pacjenta;
 3. ma uzasadnione wątpliwości co do pełnoletności Pacjenta, a brak jest zgody jego rodzica lub opiekuna prawnego
 4. ma uzasadnione wątpliwości co do zaangażowania pacjenta w proces dietoterapii

Wówczas Usługodawca poinformuje o odmowie wykonania planu żywieniowego jak również dokona zwrotu wpłaty, jeżeli taką Pacjent dokonał.

§ 3 Prawo do korzystania z treści

 1. Materiał udostępniany przez Usługodawcę, w tym indywidualnie sporządzone plany żywieniowe, wygląd oraz treści materiałów opracowanych przez Usługodawcę stanowią jego własność i są objęte ochroną wynikającą z ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych.
 2. Pacjent może korzystać z materiałów udostępnionych w ramach Usługi wyłącznie na użytek własny bezpośrednio związany z realizacją usługi dietetycznej.
 3. Pacjent nie jest upoważniony do kopiowania i rozpowszechniania uzyskanych materiałów bez wyraźnej zgody Usługodawcy zgodnie z § 2, pkt.11, podpkt. e.

§ 4 Odpowiedzialność Usługodawcy

 1. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za skutki wynikające z niewłaściwego stosowania diety, jak i zaleceń Usługodawcy.
 2. Pacjent przyjmuje do wiadomości, że niezastosowanie się, bądź wybiórcze stosowanie się do zaleceń, jak również zatajenie informacji na temat stanu zdrowia lub podanie nieprawdy przez Pacjenta może wpłynąć na efekt świadczonej usługi dietetycznej, negatywnie wpłynąć na stan zdrowia Pacjenta, a w wyjątkowych przypadkach nawet zagrażać jego życiu.
 3. Poradnia nie ponosi odpowiedzialności za błędnie wykonaną usługę dietetyczną udzieloną na skutek podania przez Pacjenta niepełnych lub nieprawdziwych informacji, a także niepoinformowania o zmianie stanu zdrowia, bądź zatajenia informacji mających istotne znaczenie dla świadczenia usługi dietetycznej.
 4. Poradnia nie świadczy działalności leczniczej w rozumieniu Ustawy o działalności leczniczej, w szczególności nie udziela konsultacji i świadczeń zdrowotnych w rozumieniu tejże ustawy. Usługa nie stanowi diagnozy lekarskiej, konsultacji medycznej i nie mogą zastępować pacjentowi leczenia lub terapii, realizowanej przez podmiot prowadzący działalność leczniczą.

§ 5 Dane osobowe

 1. Administratorem danych osobowych zbieranych w celu świadczenia usługi dietetycznych jest Usługodawca, który wdrożył niezbędne środki w celu ich ochrony zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.
 2. Pacjent ma prawo dostępu do treści swoich danych, ich modyfikacji lub poprawiania, jak również żądania usunięcia z bazy danych prowadzonej przez Usługodawcę, jeżeli usunięcie nie narusza innych przepisów prawa.
 3. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, aczkolwiek niepodanie danych niezbędnych dla świadczenia usług dietetycznych oraz informacji o stanie zdrowia Pacjenta skutkuje brakiem możliwości zawarcia Umowy.
 4. Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych Pacjenta przez Usługodawcę stanowi załącznik nr 1 do niniejszego Regulaminu.

§ 6 Płatności

 1. Wniesienie opłaty z góry jest gwarancją rezerwacji terminu porady/wizyty.
 2. Płatność winna być dokonana najpóźniej po zakończonej konsultacji z pacjentem.
 3. W ramach płatności możliwe jest przełożenie umówionego terminu wizyty lub wizyt wraz z uprzednią informacją przesłaną drogą e-mail Usługodawcy o zamiarze zmiany terminu do 3 dni roboczych przed planowaną wizytą.
 4. W przypadku braku pisemnego powiadomienia o odwołaniu terminu wizyty lub wizyt wniesiona opłata na dany okres nie podlega zwrotowi.

§ 7 Kontakt ze specjalistą (Usługodawcą) w czasie współpracy.

 1. W trakcie trwania współpracy pacjentowi przysługuje stały kontakt ze specjalistą.
 2. Czas odpowiedzi na wiadomość e-mail może wynosić maksymalnie do 5 dni roboczych, zazwyczaj jest to czas 1-3 dni. Wynika to z faktu, iż specjalista prowadzi wielu pacjentów oraz, że rzetelne odpowiedzi na zapytania pacjentów wymagają szczegółowego researchu i przeanalizowania zarówno karty pacjenta jak i wszelkich dostępnych naukowych źródeł. Czas odpowiedzi na komunikatorze internetowym uzgodnionym z pacjentem to zazwyczaj maksymalnie kilka godzin – może być wydłużony w przypadku gdy zapytania pacjentów wymagają szczegółowego researchu i przeanalizowania zarówno karty pacjenta jak i wszelkich dostępnych naukowych źródeł.
 3. Specjalista nie odpowiada na usługi SMS, wyjątek mogą stanowić sprawy pilne i ważne.
 4. Specjalista nie odbiera telefonów od pacjentów poza umówionym czasem konsultacji kontrolnej, która jest bezpłatna i pacjent może ją umówić w dowolnym czasie.
 5. W przypadku nagłego zdarzenia losowego będącego zdarzeniem nie wynikającym z celowych działań Usługodawca ma pełne prawo do odroczenia konsultacji, przedłużenia czasu realizacji zamówionych usług bądź wstrzymania współpracy.

§ 8 Reklamacje

 1. Reklamacje można składać pisemnie, drogą elektroniczną na adres mailowy Poradni lub przy wykorzystaniu załącznika nr 2 do niniejszego Regulaminu, bądź wzoru formularza stanowiącego załącznik do ustawy o prawach konsumenta.
 2. Reklamacja powinna określać przyczynę jej złożenia, datę wystąpienia przyczyny uzasadniającej złożenie reklamacji, żądanie, numer rachunku bankowego Pacjenta, na który w razie uwzględnienia reklamacji Usługodawca zwróci Pacjentowi uiszczoną opłatę.
 3. Rozpatrzenie reklamacji następuje niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od jej złożenia. W przypadku, gdy reklamacja jest niekompletna, Usługodawca wystąpi do Pacjenta o jej uzupełnienie.

§ 9 Odstąpienie od umowy

 1. W przypadku umów zawieranych na odległość (za pośrednictwem strony internetowej), z uwagi na przedmiot świadczenia tj. zindywidualizowany plan żywieniowy przygotowany z uwzględnienie zindywidualizowanych potrzeb Pacjenta prawo do odstąpienia od umowy jest wyłączone.
 2. W przypadku umów zawieranych w gabinecie dietetycznym:
 1. Usługodawca ma prawo odstąpić od umowy w przypadkach przewidzianych w § 2 ust. 12;
 2. Pacjent może odstąpić od umowy bez podania przyczyny, zanim Usługodawca podejmie się przygotowania planu żywieniowego, jednak nie później niż w terminie 3 dni od dnia zawarcia umowy na wykonanie Usługi.
 1. Dla zachowania terminu niezbędne jest przesłanie oświadczenia przed jego upływem. Oświadczenie winno być przesłane papierowo lub drogą mailową w taki sposób, aby druga strona mogła zapoznać się z jego treścią.
 2. W przypadku odstąpienia od umowy uważa się ją za niezawartą, a Usługodawca zwraca Pacjentowi zwrotu wpłaty, jeżeli taką Pacjent dokonał.

§ 10 Rozwiązanie umowy

 1. Każda ze stron ma prawo wypowiedzieć umowę z miesięcznym okresem wypowiedzenia.
 2. Dla skutecznego wypowiedzenia umowy niezbędne jest złożenie oświadczenia drugiej stronie papierowo lub drogą mailową w taki sposób, aby druga strona mogła zapoznać się z treścią.
 3. W przypadku odstąpienia od umowy Pacjent otrzymuje zwrot wpłaconej kwoty proporcjonalnie za niewykorzystaną jeszcze w danym pakiecie Usługę.
 4. Usługodawca ma prawo wypowiedzieć umowę ze skutkiem natychmiastowym, jeżeli Pacjent:
 1. Narusza postanowienia niniejszej umowy;
 2. Rozpowszechnia bez zgody i wiedzy Usługodawcy materiały będącego jego własnością, w tym plany żywieniowe;
 3. U Pacjenta pojawią się dolegliwości uniemożliwiające dalsze stosowanie diety.
 4. Pacjent ma prawo wypowiedzieć umowę ze skutkiem natychmiastowym, jeżeli Usługodawca:
 1. Realizuje usługę niezgodnie z umową;
 2. Nie kontroluje postępów Pacjenta;
 3. U Pacjenta pojawią się dolegliwości uniemożliwiające dalsze stosowanie diety.

§ 11 Postanowienia końcowe

 1. Usługodawca zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian Regulaminu z ważnych przyczyn m.in. zmianą warunków świadczenia usług lub zmiany przepisów prawa, w zakresie, w jakim te zmiany wpływają na realizację postanowień niniejszego Regulaminu. O każdej zmianie informuje Pacjentów z co najmniej 7-dniowym wyprzedzeniem.
 2. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminie mają zastosowanie powszechnie obowiązujące przepisy prawa, w szczególności: Kodeksu cywilnego; ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną; ustawy o prawach konsumenta, ustawy o ochronie danych osobowych oraz inne właściwe przepisy prawa.
 3. Na wypadek, gdyby niektóre postanowienia niniejszego Regulaminu okazały się nieważne, bezskuteczne lub uznane zostały za klauzule niedozwolone, wówczas nie powoduje to nieważności całego Regulaminu, a w miejsce niedozwolonych postanowień zastosowanie będą miały odpowiednie przepisy prawa.

Discover more from Poradnia Dietetyczna - Dietetyk Jarosław Juć

Subscribe to get the latest posts to your email.