Regulamin

Regulamin sklepu internetowego Poradnia Dietetyczna – Dietetyk Jarosław Juć

Data publikacji regulaminu: 16.08.2021 

§ 1
Postanowienia wstępne

1. Sprzedawcą w sklepie internetowym dostępnym pod adresem: https://poradniadietetyczna.eu jest Jarosław Juć, prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą Poradnia Dietetyczna – Dietetyk Jarosław Juć, NIP: 7141561402, REGON: 060366674, z siedzibą Łucka-Kolonia 66, 21-100 Lubartów.

2. Kontakt ze Sprzedawcą możliwy jest mailowo pod adresem e-mail: dietetyklubartow@gmail.com 

3. Niniejszy regulamin stanowi zasady zawierania umów sprzedaży zawieranych na odległość za pośrednictwem Sklepu.

§ 2

Definicje

Na potrzeby niniejszego regulaminu przyjmuje się następujące znaczenie poniższych pojęć:

1. Konsument – osoba fizyczna dokonująca zakupu w Sklepie w zakresie niezwiązanym bezpośrednio ze swoją działalnością gospodarczą lub zawodową.

2. Kupujący – osoba fizyczna, osoba prawna lub ułomna osoba prawna, która dokonuje zakupu w Sklepie.

3. Produkt – treść cyfrowa, którą Kupujący może nabyć od Sprzedawcy za pośrednictwem Sklepu – m.in. pliki w formacie pdf, doc, xls, wiadomości e-mail, eBooki, pliki w formacie mp3, avi. Produkt przybiera postać pliku elektronicznego, którego format zależny jest od zawartości Produktu.

4. Regulamin – niniejszy regulamin

5. Sklep – sklep internetowy prowadzony przez Sprzedawcę

6. Sprzedawca – Jarosław Juć prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą  Poradnia Dietetyczna – Dietetyk Jarosław Juć, NIP: 7141561402, REGON: 060366674, z siedzibą Łucka-Kolonia 66, 21-100 Lubartów.

7. Blog – blog funkcjonujący pod adresem http://poradniadietetyczna.eu/

§ 3

Postanowienia wstępne

1. Za pośrednictwem Sklepu, Sprzedawca prowadzi sprzedaż produktów elektronicznych.

2. Regulamin określa zasady i warunki korzystania ze Sklepu, a także prawa i obowiązki Sprzedawcy i Kupujących.

3. Do korzystania ze Sklepu, w tym w szczególności do dokonania zakupu w Sklepie, nie jest konieczne spełnienie szczególnych warunków technicznych przez komputer lub inne urządzenie Kupującego. Wystarczające są:  

 • dostęp do Internetu,
 • standardowy system operacyjny,
 • standardowa przeglądarka internetowa,
 • posiadanie aktywnego adresu e-mail.

4. Kupujący nie może dokonać zakupu w Sklepie anonimowo, ani pod pseudonimem.

5. Umowy w Sklepie są zawierane w języku polskim.

6. Wszystkie ceny produktów podane na stronach Sklepu są cenami brutto (zawierają podatek VAT 23%, 5%, 0% lub stawkę zw zgodnie z obowiązującym prawem w Polsce).

7. Wiążąca dla stron transakcji jest cena widniejąca przy produkcie w momencie złożenia zamówienia przez Kupującego zgodnie z procedurą opisaną w § 4 Regulaminu.

§ 4

Składanie zamówienia

1. Zamówienia w Sklepie można składać przez całą dobę, we wszystkie dni roku.

2. W celu złożenia zamówienia, Kupujący zobowiązany jest podjąć następujące kroki: 

 • wybrać Produkt będący przedmiotem zamówienia poprzez kliknięcie przycisku „Do koszyka”,następnie z pozycji koszyka kliknąć przycisk „Zamawiam”
 • wybrać z listy kraj zamieszkania lub siedziby Kupującego, 
 • podać adres email, który będzie uprawniony do pobierania Produktu 
 • wybrać sposób płatności za zamówienie – Sprzedawca korzysta z obsługi płatności PayPal, Stripe oraz Przelewy24
 • podać dane Kupującego: imię, nazwisko oraz numer telefonu, 
 • podać dane firmowe – jeśli Kupujący chce otrzymać fakturę dokumentującą zakup w Sklepie,
 • zapoznać się z regulaminem Sklepu i zaakceptować jego postanowienia – Kupujący akceptuje postanowienia tylko, jeśli rzeczywiście się na nie zgadza, ale brak akceptacji Regulaminu uniemożliwia złożenie zamówienia,
 • wyrazić ewentualne zgody marketingowe jeżeli będą dotyczyły zamówienia danego produktu – wyrażenie zgód marketingowych jest dobrowolne, ale zamówienie nie może zostać złożone bez wyrażenia tychże zgód,
 • następnie kliknąć w przycisk „Kupuję i płacę”.
 • po kliknięciu w przycisk „Kupuję i płacę”, Kupujący zostanie przekierowany na stronę podmiotu świadczącego obsługę płatności on-line i dokonuje płatności wybraną przez siebie metodą. 

3.  Płatność re­ali­zo­wana jest do wyboru przez Klienta za po­śred­nic­twem ser­wisu PayPal, Stripe, Przelewy24. Z chwilą skutecznego dokonania płatności, między Użytkownikiem a Sprzedawcą zawarta zostaje umowa o dostarczenie treści cyfrowej w postaci wybranego przez Użytkownika Produktu.

4. Niezwłocznie po zawarciu umowy, Sprzedawca wyśle do Kupującego wiadomość e-mail (na adres podany w formularzu zamówienia), stanowiącą potwierdzenie zawarcia umowy, a w chwili zaksięgowania płatności email zawierający link do pobrania  zakupionego Produktu.

§ 5

Realizacja zamówienia

1. Za pośrednictwem Sklepu, Sprzedawca prowadzi sprzedaż produktów elektronicznych. 

2. Realizacja zamówień polega na przesłaniu Kupującemu adres/adresy – link/linki produktu elektronicznego na podany w zamówieniu adres e-mail. 

3. Produkt jest dostępny do pobrania przez Kupującego dopiero w chwili zaksięgowania płatności na koncie Sprzedawcy. Brak uiszczenia opłaty za produkt w ciągu 14 dni od zamówienia skutkuje odstąpieniem od umowy.

4. Jeżeli produkt wybrany przez Kupującego zakłada jego wysyłkę częściami, poszczególne części będą przesyłane Kupującemu z góry w określonych przedziałach czasowych. W opisie produktu znajdują się szczegóły dotyczące przesyłki do Kupującego, w tym terminów przesyłki poszczególnych części produktu. 

§ 6

Korzystanie z Produktu 

1. Produkt stanowi treść cyfrową. 

2. Do prawidłowego korzystania z Produktu wystarczające jest posiadanie przez Kupującego standardowego systemu operacyjnego, standardowej przeglądarki internetowej, aktywnego adres e-mail, programu Adobe Acrobat Reader  lub innego pakietu obsługującego format PDF oraz pakietu oprogramowania biurowego Microsoft Office lub jego odpowiedników (Libre Office, Open Office).

3. W przypadku, gdy Kupujący nie jest w stanie uruchomić pliku obejmującego zakupiony Produkt, proszony jest o kontakt ze Sprzedawcą pod adresem dietetyklubartow@gmail.com  .

4. W ramach umowy zawartej zgodnie z postanowieniami § 2 Regulaminu, Sprzedawca dostarcza Kupującemu jedynie treść cyfrową w postaci zakupionego przez Kupującego Produktu. Sprzedawca nie świadczy na rzecz Kupującego jakiejkolwiek pomocy przy korzystaniu z Produktu, a w szczególności nie świadczy na rzecz Kupującego jakichkolwiek usług doradczych, które objęte są odrębnymi umowami współpracy oraz za dodatkową opłatą.

§ 7

Kodeks dobrych praktyk

Sprzedawca nie stosuje kodeksu dobrych praktyk, o którym mowa w ustawie z dnia 23 sierpnia 2007 r. o przeciwdziałaniu nieuczciwym praktykom rynkowym.

§ 8

Stosowanie i rezultaty oraz odpowiedzialność Sprzedawcy za korzystanie z Produktu przez Kupującego

1. Sporządzane przez Sprzedającego Produkty nie zostały poprzedzone wywiadem żywieniowym oraz dokonaniem analizy wyników badań Kupującego. Sprzedający nie posiada informacji dotyczących:

 • alergii i nietolerancji Kupującego
 • nieprzyswajania przez Kupującego określonych produktów,
 • zaleceń lekarskich co do niespożywania przez Kupującego określonych produktów,
 • schorzeń lub urazów Kupującego
 • przyjmowanych przez Kupującego leków czy suplementów diety.

W związku z tym przed rozpoczęciem stosowania Produktu (m.in.jadłospisu) należy skonsultować się indywidualnie z lekarzem lub dietetykiem, który oceni ryzyko i dopuszczalność stosowania danego Produktu przez konkretnego Kupującego.

3. Wielość czynników wpływających na procesy zmiany nawyków żywieniowych i przeprowadzanych diet powoduje, że Sprzedawca nie daje gwarancji, że stosowanie Produktów przyniesie zamierzony rezultat lub nie spowoduje wystąpienia niepożądanych skutków ubocznych. W przypadku wystąpienia skutków ubocznych należy zaprzestać dalszego stosowania Produktu i skonsultować się z lekarzem.

4. Efekty stosowania Produktów mogą się różnić u różnych Kupujących.

5. Produkty dostępne w Sklepie nie są przeznaczone dla wszystkich grup populacyjnych w szczególności dzieci i młodzieży, sportowców trenujących wyczynowo, kobiet ciężarnych i karmiących, osób z chorobami przewlekłymi tak  jak cukrzyca i inne. Każdorazowo przed zastosowaniem Produktu Kupujący zobowiązany jest skonsultować się z lekarzem. 

6. Sprzedawca nie kontroluje stanu zdrowia Kupującego na etapie stosowania Produktu. Kupujący zobowiązany jest odbywać konsultacje z lekarzem i poddawać się badaniom lekarskim samodzielnie w trosce o swój stan zdrowia. 

§ 9

Prawa autorskie

1. Kupujący przyjmuje do wiadomości, że Produkty sprzedawane za pośrednictwem Sklepu mają charakter utworu i podlegają ochronie przewidzianej ustawą o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631).

2. W ramach zakupionych Produktów Kupujący nie nabywa majątkowych praw autorskich do Produktów. Kupujący jest jedynie upoważniony do wykorzystania Produktów we własnym zakresie. W związku z powyższym zakazane jest w szczególności, zarówno co do całości jak poszczególnych elementów Produktów, 

 • udostępnianie i prezentowanie Produktów osobom trzecim, za wyjątkiem konsultacji z lekarzem
 • publikowanie w jakikolwiek sposób i niezależnie od formy publikacji całości Produktu lub jego części, 
 • kopiowanie, powielanie na potrzeby inne niż własny użytek Kupującego. 

3. Kupujący zobowiązuje się dołożyć należytych starań by treści zawarte w Produktach nie zostały ujawnione osobom niepowołanym. 

§ 10

Odstąpienie od umowy

1. Kupujący będący Konsumentem ma prawo odstąpić od zawartej ze Sprzedawcą umowy w terminie 14 dni od dnia zawarcia umowy. Aby skorzystać z prawa odstąpienia od umowy, Kupujący musi poinformować Sprzedawcę o swojej decyzji o odstąpieniu od umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia (na przykład pismo wysłane pocztą lub pocztą elektroniczną). Aby zachować termin do odstąpienia od umowy, wystarczy, aby Kupujący wysłał informację dotyczącą wykonania przysługującego mu prawa odstąpienia od umowy przed upływem terminu do odstąpienia od umowy.

2. W przypadku odstąpienia od umowy, Sprzedawca zwraca Konsumentowi wszystkie otrzymane od Konsumenta płatności niezwłocznie, a w każdym przypadku nie później niż 14 dni od dnia, w którym Sprzedawca został poinformowany o wykonaniu prawa odstąpienia od umowy.

§ 11

Reklamacje

1. Sprzedawca ma obowiązek dostarczyć Produkt wolny od wad.

2. Kupujący może składać reklamacje dotyczące zakupionego Produktu lub procesu zakupowego opisanego w § 4.

3. Reklamacja powinna zostać wysłana na adres poczty elektronicznej Sprzedającego: dietetyklubartow@gmail.com 

4. Reklamacja powinna zawierać dane Kupującego umożliwiające identyfikację Kupującego, przedmiot reklamacji oraz żądania związane z reklamacją.

5. W przypadku gdy Sprzedawca otrzyma niekompletną reklamację, Sprzedawca wezwie Kupującego do jej uzupełnienia pod rygorem pozostawienia reklamacji bez rozpoznania.

6. Sprzedawca ustosunkuję się do reklamacji w ciągu 14 dniu roboczych od doręczenia reklamacji Sprzedawcy 

§ 12

Pozasądowe sposoby rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń

1. Sprzedawca wyraża zgodę na poddanie ewentualnych sporów wynikłych w związku z umową o dostarczenie treści cyfrowej w postaci wybranego przez Kupującego Produktu na drodze postępowania mediacyjnego. Szczegóły zostaną określone przez strony konfliktu.

2. Kupujący będący Konsumentem ma możliwość skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń. Między innymi, Użytkownik będący Konsumentem, ma możliwość:

 •  zwrócenia się do stałego polubownego sądu konsumenckiego z wnioskiem o rozstrzygnięcie  sporu wynikłego z zawartej umowy,
 • zwrócenia się do wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej z wnioskiem o wszczęcie postępowania mediacyjnego w sprawie polubownego zakończenia sporu między Użytkownikiem a Sprzedawcą
 • skorzystania z pomocy powiatowego (miejskiego) rzecznika praw konsumenta lub organizacji społecznej, do której statutowych zadań należy ochrona konsumentów.

3. Bardziej szczegółowych informacji na temat pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń, Kupujący może szukać na stronie internetowej http://www.uokik.gov.pl.

§ 13

Polityka prywatności oraz bezpieczeństwo danych osobowych

1. Sprzedawca jest Administratorem danych osobowych przekazywanych przez Kupującego sklepu. 

2. Sprzedawca zobowiązuje się do ochrony danych osobowych zgodnie z Ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 roku oraz Ustawą o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 roku. Kupujący podając przy składaniu zamówienia swoje dane osobowe Sprzedającemu wyraża zgodę na ich przetwarzanie przez Sprzedającego w celu realizacji złożonego zamówienia. Kupujący ma w każdej chwili możliwość wglądu, poprawiania, aktualizacji oraz usuwania swoich danych osobowych.

3. Szczegółowe zasady zbierania, przetwarzania i przechowywania danych osobowych wykorzystywanych w celu realizacji zamówień przez sklep zostały opisane w Polityce prywatności, która znajduje się pod adresem: https://poradniadietetyczna.eu/polityka-prywatnosci/

§ 14

Zmiany Regulaminu

Sprzedawca zastrzega sobie możliwość dokonania zmian w Regulaminie, które wchodzą w życie z dniem ich publikacji na stronie sklepu. Do umów zawartych przed zmianą Regulaminu stosuje się wersję Regulaminu obowiązującą w dacie zawarcia przez Kupującego Umowy ze Sprzedawcą.

§ 15

Postanowienia końcowe

1. W kwestiach nieuregulowanych w niniejszym regulaminie mają zastosowanie powszechnie obowiązujące przepisy prawa polskiego, w szczególności:  ustawa o prawach konsumenta z dnia 30 maja 2014 r., ustawa kodeks cywilny z dnia 23 kwietnia 1964 r. oraz ustawa kodeks postępowania cywilnego z dnia 17 listopada 1964 r.  

2. Umowa sprzedaży zawierana w oparciu o niniejszy regulamin dotyczy konkretnego zamówienia i jest zawierana w celu realizacji jednorazowego zamówienia. Każde zamówienie wymaga osobnej akceptacji regulaminu.


Discover more from Poradnia Dietetyczna - Dietetyk Jarosław Juć

Subscribe to get the latest posts to your email.